Session 4: Adhesions Management — YRD
2:00PM - 4:00PM
Promenade 2 & 3
Chairs: Prashant Mangeshikar & Jason Abbott